Adembescherming in de Milieusector

Wanneer u werkzaam bent in de milieusector bent u ervan bewust dat u tijdens uw werkzaamheden wordt blootgesteld aan allerlei bacteriën, toxische en gevaarlijke chemische stoffen en schadelijke stoffen. Vele bedrijven proberen hier al met de juiste middelen mee om te gaan, maar vaak werken werknemers nog niet veilig genoeg. Hieronder hebben wij een aantal beroepen van de milieusector beschreven in combinatie met enkele bijbehorende risico’s. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Arbo-catalogussen van de beroepsgroep of informatiekanalen van de stoffen.

Adembescherming Afvalverwerking

Beroepsrisico’s:
In de afvalverwerking zijn verschillende werkzaamheden denkbaar, zoals afvalverbranding en (machinale) afvalbewerking. Bij vele werkzaamheden is adembescherming tegen blootstelling aan stof en micro-organismen nodig. Bij blootstellingen van langer dan één uur wordt vaak een THP3 (aangedreven veiligheidshelm) of TMP3 (aangedreven gelaatsmasker) voorgeschreven. De werknemer loopt namelijk het risico op inademing van droge stoffen, aerosolen, legionella en andere bacteriën vanuit het afval. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/

Adembescherming Bodemsaneerder

Beroepsrisico’s:
In vervuilde grond, water en baggerspecie kunnen een breed scala aan verborgen toxische en gevaarlijke chemische stoffen als verontreinigingen voorkomen. De schadelijke stoffen zijn ingedeeld in groepen: zware/toxische metalen, anorganische en aromatische stoffen, PAK’s, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen enzovoorts. Bij het werken met sterk verontreinigde grond, water en baggerspecie is er sprake van een gezondheidsrisico. De werknemer kan deze gevaarlijke stoffen namelijk opnemen via inademen, via de huid en via inslikken. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/bodemsaneerder/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Adembescherming Brandschade ruiming & forensisch onderzoek

Beroepsrisico’s:
Het ruimen van brandschade of (forensisch) onderzoek in een afgebrande ruimte is van groot risico. In een afgebrande woning of gebouw is namelijk erg veel roet aanwezig, dit is één van de meest schadelijke componenten van fijnstof. Roet is zo klein dat de deeltjes tot diep in de longen kunnen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. Op korte termijn kan dit leiden tot irritatie van de ademhalingswegen en ogen veroorzaken. Op de lange termijn kunnen de effecten variëren van chronische luchtwegaandoeningen (chronische bronchitis en hoest, astmatische klachten) tot een verhoogd kankerrisico. Voor meer informatie kunt u kijken op http://oud.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/roet-671.html

Adembescherming Industriele reiniging

Beroepsrisico’s:
Industrieel reinigers worden tijdens hun werkzaamheden blootgesteld aan allerlei stoffen. Chemische stoffen en biologische agentia, met bepaalde fysische en chemische eigenschappen kunnen bij blootstelling een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren. In de sector Orsima wordt veel gesproken over ‘vuil’. Dit is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten ongewenste restanten van chemische en/of biologische (productie)processen of opgeslagen stoffen die bij blootstelling een bedreiging vormen voor de gezondheid. Voor meer informatie kunt u kijken op https://orsima.nl/arbo/

Meest geschikt

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Vision

782,00 (excl.BTW) | 946,22 (incl.BTW)

Grofstof voorfilter starter set

39,00 (excl.BTW) | 47,19 (incl.BTW)

Fijnstof Filter (P3), per 4 stuks

62,00 (excl.BTW) | 75,02 (incl.BTW)